SLUŽBY

Samosprávy a nemocnice

Ponúkame financovanie zdravotníckym zariadeniam a samosprávam v strednej a východnej Európe.

Úverové produkty

ÚVER

Banková skupina BFF poskytuje aj priame financovanie verejným inšitúciám. Takéto financovanie vie pokryť tak prevádzkové ako aj investičné potreby. K dispozícii je aj reštrukturalizácia úverov ako aj celková konsolidácia záväzkov. Klienti ho často využívajú aj ako prekleňovacie financovanie. Úvery sú k dispozícii pre vyššie územné celky, mestá, obce, mestské spoločnosti a nemocnice.

Hlavné vlastnosti a podmienky: 

 • Možnosť štandardného financovania akéhokoľvek investičného zámeru, reštrukturalizácie alebo konsolidácie financii
 • Možnosť obstarania prekleňovacieho úveru
 • Dlhodobé financovanie – splátkové harmonogramy sú prispôsobené potrebám klienta s jednorazovou výplatou alebo v tranžiach
 • Možnosť odkladu splátok istiny úveru

KĽÚČOVÉ VÝHODY

 • Štruktúra úveru prispôsobená na mieru
 • Možnosť financovania až 100% výšky hodnoty investície
 • Flexibilný splátkový harmonogram v súlade s cash-flow klienta
 • Finančná podpora pri investičných projektoch vo forme prekleňovacieho úveru a financovanie aj potrebnej spoluúčasti klienta pri spolufinancovaných projektoch

 

PRISTÚPENIE K ZÁVӒZKU

Dohoda medzi bankovou skupinou BFF a klientom, ktorá zabezpečuje úhradu záväzku klienta prostredníctvom pristúpenia BFF k jeho záväzku. BFF následne vyplatí tieto závazky za klienta. Toto riešenie umožní samosprávam splácať investičné celky s dlhším splátkovým harmonogramom. Prostredníctvom tohto nástroja je možné financovať tak investičné zámery ako aj prevádzkové záväzky po dátume ich splatnosti.

KĽÚČOVÉ VÝHODY

 • Produkt je určený na krytie výpadkov likvidity vzťahujúce sa k obstaraným službám, tovarom zo strany miestnych samospráv, mestských spoločností a nemocníc
 • Dodatočnou pridanou hodnotou klienta je možnosť dohodnúť si dlhodobý splátkový harmonogram, čo by inak nebolo možné s pôvodným veriteľom

 

KONZORCIUM

Umožňuje obstaranie financovania na základne zmluvného zapojenia dvoch dodávateľov, ktorí naplnia zmluvu o dielo a spolu s dielom dodaju aj financovanie prostredníctvom dlhodobého splátkového harmonogramu.

Hlavné podmienky:

 • BFF vstupuje do procesu verejného obstarávania ako finančný partner klienta, ktorý dodáva dielo pre verejnú správu a samosprávy
 • Neuplatňuje sa zákaz postúpenia pohľadávok