Dokumenti

Reklamácie

Informácia pre podanie a vybavenie sťažností klientov spoločnosti BFF Central Europe s.r.o.

 

1. Klient je oprávnený podať sťažnosť na činnosti alebo služby poskytované Spoločnosťou touto formou:

a) ústne:

  • telefonicky na čísle: + 421 2 54 13 13 40
  • osobne v sídle Spoločnosti.

b) písomne:

  • poštou na adresu: BFF Central Europe s.r.o., Mostová 2, 811 02 Bratislava, Slovenská republika;
  • osobne v sídle Spoločnosti.

c) prostredníctvom elektronickej pošty na e-mailovej adrese: [email protected]

 

2. Na žiadosť Klienta Spoločnosť potvrdzuje prijatie Sťažnosti písomne (poštou) alebo elektronickou poštou alebo inou formou dohodnutou s Klientom.

 

3. Spoločnosť posúdi podanú Sťažnosť bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 30 dní od jej prijatia. Ak z dôvodu zložitosti veci nebude možné Sťažnosť vybaviť do 30 dní od jej prijatia, Spoločnosť o tom informuje Klienta a uvedie:

a) dôvody nemožnosti splnenia 30-dňovej lehoty na posúdenie a vybavenie Sťažnosti,

b) okolnosti, ktoré si vyžadujú objasnenie,

c) konečnú lehotu na vybavenie Sťažnosti Klienta, ktorá nesmie byť dlhšia ako 60 dní odo dňa prijatia sťažnosti.

 

4. Spoločnosť môže požiadať Klienta o poskytnutie dodatočných informácií alebo dokumentácie, týkajúcej sa podanej Sťažnosti, ktorú má Klient k dispozícii, a ktorá by mohla byť nevyhnutná pre efektívne posúdenie Sťažnosti.

 

5. Odpoveď na Sťažnosť Klienta podáva Spoločnosť v tlačenej forme (poštou) alebo použitím iného trvalého nosiča informácií alebo elektronickou poštou pod podmienkou, že Spoločnosť na Sťažnosť odpovie na žiadosť Klienta e-mailom.