SLUŽBY

Dodávatelia verejných inštitúcii

Sme lídrom v Európe v oblasti riadenia a správy pohľadávok dodávateľov do verejného sektora.

Faktoring

TICHÝ FAKTORING

Pri tichom faktoringu nie je dlžník informovaný o postúpení pohľadávok (pokiaľ neexistujú obmedzenia samotného postúpenia pohľadávok) a riziko obchodu zostáva na veriteľovi. Aplikuje sa tak na pohľadávky pred aj po splatnosti.

 

KONZORCIUM

Umožňuje obstaranie financovania na základne zmluvného zapojenia dvoch dodávateľov, ktorí naplnia zmluvu o dielo a spolu s dielom dodajú aj financovanie prostredníctvom dlhodobého splátkového harmonogramu.

Hlavné podmienky:

  • BFF vstupuje do procesu verejného obstarávania ako finančný partner klienta, ktorý dodáva dielo pre verejnú správu a samosprávy
  • Neuplatňuje sa zákaz postúpenia pohľadávok

 

RUČENIE

Umožňuje zabezpečiť pre klienta právny nástroj ako zabezpečiť svoje pohľadávky prostredníctvom ručenia. Ručiteľ v tomto prípade garantuje, že zaplatí pohľadávku klientovi v prípade ak ju dlžník neuhradí včas.

Hlavné podmienky:

  • Neodvolateľné ručenie vystavené na vopred stanovené obdobie
  • Klient žiada o úhradu ručiteľa namiesto dlžníka
  • Po úhrade dlžných pohľadávok ručiteľom sa zmení pozícia ručiteľa, ktorý tak nadobudne všetky práva k uhradeným pohľadávkam za klienta