Dokumenti

Zodpovednosť právnických osôb

GLOBÁLNE USMERNENIA PRE PRÁVNY SÚLAD SPOLOČNOSTI BFF TÝKAJÚCE SA TRESTNEJ ZODPOVEDNOSTI PRÁVNICKÝCH OSÔB .pdf
Etický kódex .pdf