Dokumenti

Zásady ochrany osobných údajov

PREVÁDZKOVATEĽ OSOBNÝCH ÚDAJOV

Po konzultácii s webovými stránkami možno spracovať údaje identifikovaných alebo identifikovateľných osôb. Prevádzkovateľ osobných údajov, ktorým je spoločnosť BFF Central Europe s.r.o., so sídlom Mostová 185/2, 811 02 Bratislava, používa súbory cookie.

ZODPOVEDNÁ OSOBA

Prevádzkovateľ osobných údajov v zmysle článku 37 nariadenia (EÚ) 2016/679 ustanovil zodpovednú osobu (ZO), ktorú možno kontaktovať na e-mailovej adrese [email protected].

TYPY SPRACOVANÝCH ÚDAJOV

Navigačné údaje. IT systémy a softvérové ​​postupy vytvorené za účelom správy webových stránok získavajú počas svojej bežnej činnosti niektoré osobné údaje, ktorých prenos je implicitne spojený s používaním internetových komunikačných protokolov. Táto kategória údajov zahŕňa adresy IP alebo názvy domén počítačov a terminálov používaných používateľmi, adresy URI / URL (Uniform Resource Identifier / Locator) požadovaných zdrojov, čas žiadosti, metódu použitú pri odosielaní žiadosti serveru, veľkosť súboru získaného ako odpoveď, číselný kód označujúci stav odozvy servera (úspech, chyba atď.) a ďalšie parametre súvisiace s operačným systémom a IT prostredím používateľa. Tieto údaje slúžia výlučne na získavanie anonymných štatistických informácií o používaní webových stránok a na kontrolu správneho fungovania ponúkaných služieb.

Navigačné údaje sa neukladajú dlhšie ako po dobu sedem dní (okrem prípadov vyšetrovania trestných činov súdnymi orgánmi).
Údaje prenášané používateľom. Voliteľný, výslovný a dobrovoľný prenos osobných údajov, ktoré používateľ zapisuje do kontaktov vo formulároch na zhromažďovanie údajov na tejto stránke, zahŕňa následné získavanie údajov poskytnutých odosielateľom. Tieto údaje spracúva spoločnosť BFF Central Europe s.r.o., a to predovšetkým pomocou IT nástrojov s cieľom vyhovieť požiadavkám používateľa. Na webových stránkach spoločnosti BFF Central Europe s.r.o. budú k dispozícii špecifické informácie spracované za účelom poskytovania určitých služieb.

Anonymné alebo agregované údaje. Anonymizácia má formu spracovania s cieľom zabrániť identifikácii dotknutej osoby. Anonymizované údaje nespadajú do pôsobnosti právnych predpisov o ochrane údajov. Agregované údaje môžu byť odvodené z osobných údajov poskytnutých používateľom, ale nepovažujú sa za osobné údaje, pretože, ako je uvedené, neumožňujú priamu ani nepriamu identifikáciu dotknutej osoby.

SÚBORY COOKIES

Súbory cookies sú malé textové súbory, ktoré webový server odosiela do prehliadača používateľa a neskôr sa ukladajú na pevný disk v počítači používateľa. Používajú sa predovšetkým na uľahčenie fungovania webových stránok a ich efektívnejšiu prevádzku, ako aj za účelom poskytovania informácií vlastníkom stránky.

Okrem súborov cookies opísaných vo vyššie uvedenej tabuľke upozorňujeme aj na prítomnosť takzvaných dočasných súborov cookies. Ide o také súbory cookies, ktoré nie sú trvalo uložené v počítači používateľa a pri zatvorení prehliadača zmiznú. Ich používanie sa obmedzuje výlučne na prenos identifikačných údajov pri aktuálnej návšteve webovej stránky (zastúpených náhodnými číslami pochádzajúcimi zo servera), pričom slúžia na umožnenie používania konkrétnej služby a bezpečnej a efektívnej navigácie na webových stránkach. Takzvané dočasné súbory cookies používané na tejto webovej stránke nahradzujú používanie iných informačných technológií, ktoré by mohli ohroziť dôvernosť navigácie používateľa, a zároveň zabraňujú získavaniu osobných identifikačných údajov používateľa.

Súbory cookies sa uložia na účely prispôsobenia webových stránok individuálnym potrebám ich návštevníkov, vypracovania štatistík návštev a udržiavania aktuálnej návštevy webovej stránky (po prihlásení) používateľom, vďaka čomu používateľ nemusí vkladať prihlasovacie meno a heslo na každej podstránke webovej stránky; zmeny nastavení súborov cookies je možné vykonať kedykoľvek.

BFF Central Europe s.r.o. pripomína, že úplné alebo čiastočné zablokovanie súborov cookies môže negatívne ovplyvniť funkčnosť webovej stránky. Používateľ sa však môže rozhodnúť, či chce súbory cookies prijať alebo odmietnuť, a to úpravou bezpečnostných nastavení prehliadača.

Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/it/kb/Gestione%20dei%20cookie
Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it
Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/it-it/windows-vista/block-or-allow-cookies
Safari 6/7 Mavericks: https://support.apple.com/kb/PH17191?viewlocale=it_IT&locale=it_IT
Safari 8 Yosemite: https://support.apple.com/kb/PH19214?viewlocale=it_IT&locale=it_IT
Safari na iPhone, iPad alebo iPod touch: https://support.apple.com/it-it/HT201265

 

ODKAZY NA INÉ WEBOVÉ STRÁNKY

Táto webová stránka obsahuje odkazy na iné webové stránky. Prítomnosť týchto odkazov môže zahŕňať zhromažďovanie údajov z webových stránok a na webové stránky spravované tretími stranami. Správa informácií zhromaždených „tretími stranami“ sa riadi príslušnými pravidlami stránok, na ktoré sa odkazuje.

DOBROVOĽNÉ POSKYTOVANIE ÚDAJOV

S výnimkou požiadaviek na navigačné údaje sa používateľ môže dobrovoľne rozhodnúť poskytovať či neposkytovať svoje osobné údaje. V prípade ich neposkytnutia to však môže mať za následok nemožnosť získania požadovanej služby.

SPÔSOBY SPRACOVANIA

Osobné údaje sa spracúvajú elektronicky počas obdobia, ktoré je nevyhnutne potrebné na dosiahnutie účelu, pre ktoré boli zhromaždené. Konkrétne bezpečnostné opatrenia sa dodržiavajú s cieľom zabrániť strate údajov, nezákonnému alebo nesprávnemu použitiu a neoprávnenému prístupu. V zmysle článku 32 nariadenia (EÚ) č. 2016/679 spoločnosť BFF Central Europe s.r.o. prijala všetky potrebné bezpečnostné opatrenia k zaručeniu ochrany spracúvaných osobných údajov, čím obmedzuje riziká týkajúce sa dôvernosti, dostupnosti a integrity zhromaždených a spracúvaných osobných údajov.

ZDIEĽANIE, KOMUNIKÁCIA A ŠÍRENIE ÚDAJOV

Operácie spracovania súvisiace s webovými službami tejto stránky sa uskutočňujú vo vyššie uvedených kanceláriách správcu údajov a vykonávajú ich ním výslovne poverení pracovníci. Zhromaždené údaje môžu byť postúpené alebo komunikované dcérskym spoločnostiam skupiny BFF Bank Group za účelom vykonávania činností, ktorý sú výlučne spojené a nevyhnutné k prevádzkovaniu služieb, akými je riadenie IT systémov alebo spracovanie činností vykonávaných inými spoločnosťami zo skupiny na rovnaké účely. Osobné údaje poskytnuté používateľom, ktorý požaduje zasielanie informačných materiálov (brožúr, informačných materiálv atď.), sa používajú výlučne k vykonávaniu a poskytovaniu požadovanej služby a sú sprístupnené tretím stranám iba v prípade, ak to dané účely vyžadujú (spoločnosti poskytujúce poštové služby, označovanie, prepravu).
Okrem týchto okolností nebudujú údaje komunikované ani poskytované nikomu s výnimkou prípadov, keď sa poskytujú na základe zmluvy alebo so súhlasom dotknutej strany. V tejto súvislosti môžu byť osobné údaje odoslané tretím stranám, avšak iba a výlučne za predpokladu, ak:
• existuje výslovný súhlas na zdieľanie údajov s tretími stranami;
• je potrebné zdieľať informácie s tretími stranami za účelom poskytnutia požadovanej služby;
• sa to vyžaduje k splneniu požiadaviek súdnych alebo bezpečnostných orgánov.

Žiadne údaje odvodené z webovej služby nebudú šírené ďalej.

PRÁVA DOTKNUTÝCH OSÔB

Dotknuté osoby majú vo vopred daných prípadoch právo požadovať od spoločnosti BFF Central Europe s.r.o. prístup k svojim osobným údajom, ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie ich spracovania (článok 15 a ďalšie články nariadenia). S cieľom uplatňovať vyššie uvedené práva sa môže dotknutá osoba písomne obrátiť na prevádzkovateľa osobných údajov na adrese BFF Central Europe s.r.o., so sídlom Mostová 185/2, 811 02 Bratislava. Spoločnosť BFF Central Europe s.r.o. ustanovila zodpovednú osobu (ZO), ktorú možno kontaktovať na e-mailovej adrese [email protected].

PRÁVO NA PODANIE SŤAŽNOSTI

Dotknuté osoby, ktoré sa domnievajú, že spracovanie ich osobných údajov prostredníctvom tejto webovej stránky porušuje ustanovenia nariadenia (EÚ) 2016/679, majú právo podať sťažnosť kontrolnému úradu podľa čl. 77 tohto nariadenia alebo právo na účinný súdny prostriedok nápravy (čl. 79 nariadenia (EÚ) 2016/679).

ZMENY TÝCHTO ZÁSAD OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV
Spoločnosť BFF Central Europe s.r.o. pravidelne prešetruje obsah tohto dokumentu s cieľom zaručiť súlad s legislatívnymi alebo organizačnými zmenami alebo technologickým vývojom,